Regulamin

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów, (12-15 lat).
  2. Praca może mieć  dwóch  autorów.

      3 .Projekt plakatu może być wykonany w dowolnej, barwnej, płaskiej technice  plastycznej.

      4. Prace, powinny dotyczyć tematu konkursu i zawierać elementy promocji  czytelnictwa.

  1. Na konkurs należy składać oryginalne projekty lub dobrej jakości wydruki komputerowe, format A2 (50x70cm).
  2. Na odwrocie każdej pracy należy podać imię i nazwisko oraz dokładny adres autora.
  3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora, (autorów) zgody  na  przekazanie Bibliotece Publicznej M.iG. w Witkowie praw autorskich do wykorzystania nagrodzonych projektów (prac) do celów promocyjnych.
  4. Ostateczny termin składania prac  upływa 30 kwietnia 2019 r.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie  się  6 maja  2019  r.

10.Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas zakończenia roku szkolnego.

 Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wyeksponowane na wystawie w holu biblioteki.

                                                                                   ZAPRASZAMY

   

 

Załącznik 1

…………………………………………

Placówka zgłaszająca

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs plastyczny – „Nie wiesz? – zapytaj w bibliotece?”

Nazwa i adres szkoły………………………………………………………………………………………………………….

e-mail szkoły…………………………………………………………. Tel szkoły:…………………………………………..

opiekun polonista lub wychowawca……………………………………………………………………………………….

uczestnicy ( imię i nazwisko i klasa)

Podpis nauczyciela………………………………………………………..

Podpis dyrektora………………………………………………………….

Załącznik 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  rady  (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016  r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i   w   sprawie   swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  danych osobowych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r.) oraz ustawą z dnia  10 maja  2018r.
 o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1000) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
na publikację imienia, nazwiska i wizerunku mojego/mojej syna/córki,  informacji o    szkole,  w  której  się  uczy,  jak  również  o  wynikach konkursu „Nie wiesz- zapytaj w bibliotece” na stronach internetowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie oraz się siedzibach szkół biorących udział w konkursie.

Oświadczam, że:

  • • Zapoznałem się  z  treścią  regulaminu  konkursu  i  klauzuli  informacyjnej  będącej załącznikiem do regulaminu konkursu plastycznego „Nie wiesz? – zapytaj w bibliotece”
  • • Praca konkursowa  została  wykonana  przez  moje  dziecko  samodzielnie, nie  była dotychczas publikowana ani nie brała udziału w żadnym innym konkursie.
  • • Złożone przez moje dziecko prace nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności prawa o ochronie wizerunku (Art. 81. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).  Ponoszę wszelką odpowiedzialność za załamanie tych praw, w tym za wszelkie roszczenia osób trzecich co do praw autorskich do wykonawcy pracy.

................................................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkurs