Konkurs fotograficzny dla młodzieży ”Selfie z książką lub biblioteką”   #  BIBLIOTEKA!

           
                 Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna
   Miasta i Gminy w Witkowie
 2. Celem konkursu jest:
  a)      Rozwijanie możliwości twórczych młodzieży.
  b)      Popularyzacja książki i czytelnictwa oraz bibliotek
  c)      Promowanie talentów.
 3. Zasady:
  a)   Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży od 12-15 lat.
  b)   Uczestnik może dostarczyć maksymalnie 2 prace fotograficzne, wykonane na papierze    
        fotograficznym,(czarno-białe lub kolorowe w formacie A 4 ).
        Możliwość wydruku bezpłatnego w Bibliotece
  c)   Prace powinny być opatrzone na odwrocie informacją tytuł pracy, imię i nazwisko autora,
        miejscowość, nazwę szkoły i klasę.  Do prac należy dołączyć wypełniony i podpisany załącznik
        nr 1,
  (pod tekstem regulaminu).
  d)   Prace należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej M. i G.  w Witkowie do dnia  6 maja 2019 r.
  e)   Rozstrzygnięcie  konkursu, ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród będzie na zakończenie roku
         szkolnego za pośrednictwem szkół.
  f)    Oceny prac dokona jury, (biorąc pod uwagę jakość, oryginalność  i kreatywność przedłożonych  
         prac  oraz ich powiązanie z tematem konkursu).
  g)   Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność organizatora.
  h)    Najciekawsze prace będą nagrodzone oraz eksponowane na wystawie oraz na stronie
          internetowej  biblioteki
  .
                                                                                                                                 Zapraszamy!

 

 .............................................................................................................................................................

 

Załącznik do konkursu – Oświadczenie„Selfie z książką i biblioteką”  - pod hasłem:  # BIBLIOTEKA!

w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek  w   Biblioteki Publicznej w Witkowie

 Imię i nazwisko – …………………………………………………….

 Adres-…………………………………………………………………………….

Data urodzenia-……………………………………………….

 Nr tel.-……………………………………………….

Adres mailowy-……………………………………………….

 Oświadczenie

 1. Wyrażam zgodę na udział/udział mojego dziecka ......................................................(Imię i nazwisko)
  w konkursie i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 2. Oświadczam, że jestem właścicielem/że moje dziecko jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne. 
 3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego/mojego dziecka wizerunku utrwalonego na zdjęciu. W przypadku, gdy na zdjęciu został utrwalony inny niż mój/mojego dziecka wizerunek, wyrażam zgodę na jego rozpowszechnianie. Oświadczam, że posiadam zgody powyższych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku utrwalonego na zdjęciu wraz z prawem do udzielenia powyższej zgody Organizatorowi. W przypadku, gdy osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące pracy zgłoszonej do Konkursu, oświadczam, że przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

 

              ……………….. …..…………… …………………
                  Data                                                            podpis uczestnika                                     opiekuna prawnego