Akcja „KSIĄŻKA NA 6” ma na celu popularyzację książek i bibliotek.

 
Czytanie uczy myślenia, cierpliwości, skupienia, pobudza wyobraźnię, rozwija język, 
  wzbogaca słownictwo. Są to cechy niezbędne ale i praktyczne w naszym życiu.

 • Biblioteka jest tym miejscem, które umożliwia dostęp do wszelkich dóbr kultury za pomocą słowa drukowanego, ilustracji i nowoczesnych przekaźników informacji.
 • Rozbudzając ciekawość swoją możemy pobudzić ciekawość koleżanek i kolegów, co za tym idzie potrzebę czytania.

        Akcja dla młodzieży

Przeczytałeś książkę zasługującą  na „6” ?

Poleć  koleżankom i kolegom!

 1. 1. Zredaguj krótką recenzję.
  2. Oddaj swojemu poloniście,
  lub bibliotekarzowi .

       3. Zadbamy, aby inni mogli  skorzystać z Twojej propozycji.

                         Zapraszamy!

 

 

    Regulamin Akcji:  „Książka na 6”

 • § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Akcji „Książka na 6” jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
 2. Powstańców Wlkp. 17a w Witkowie.
 3. Akcja trwa w czasie roku szkolnego 2019/2020 roku, w tym czasie uczestnicy mogą

      dostarczać swoje recenzje przeczytanych książek.

 • § 2 UCZESTNICY AKCJI
 1. Akcja jest otwarta dla uczniów ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy,
 2. Po zakończeniu akcji egzemplarz przechodzi na własność zbiorów Biblioteki Publicznej w Witkowie.
 • § 3 CEL AKCJI
 • • Popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów gminnych szkół;
 • • Rozwijanie umiejętności prezentacji;
 • • Pobudzanie twórczego myślenia;
 • • Promowanie osiągnięć uczniów;
 • § 4 ZASADY KONKURSU
 1. Uczestnikiem Akcji w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba spełniająca łącznie wszystkie wskazane poniżej warunki uczestnictwa:
 1. a) akceptacja w całości postanowień niniejszego Regulaminu, która następuje poprzez przystąpienie do Akcji;
 1. b) w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (ustęp 2 niniejszego Regulaminu) zastrzegamy sobie prawo odrzucenia zgłoszenia.
 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo, dostarczenia recenzji.
 2. Prace dostarczone po tym terminie, jak również prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w Akcji Czytelniczej.
 1. Spośród dostarczonych prac przez osoby spełniające warunki uczestnictwa bibliotekarze wybiorą pięć najciekawszych prac, których autorzy otrzymają nagrodę.
 1. Rozstrzygnięcie Akcji nastąpi w ww terminie, w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w czasie trwania Akcji. Akcja jest ogłaszana za pośrednictwem indywidualnego kontaktu z poszczególnymi placówkami szkolnymi (:https://www.biblioteka.witkowo.pl)
 • § 5 POWIADOMIENIE O ZWYCIĘSTWIE /UTRATA PRAWA DO NAGRODY
 1. Uczestnik będący autorem wytypowanej przez Jury recenzji zostanie powiadomiony o powyższym fakcie drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany w danych osobowych Uczestnika.
 • § 6 NAGRODA
  1. Organizator przewiduje w niniejszym Konkursie przyznanie nagrody w postaci rzeczowej  w formie książki. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystości szkolnych.
 • § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 1. Informujemy Uczestników Konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane, w siedzibie, w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 

     101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami, na co Uczestnicy przystępując do  Konkursu, wyrażają zgodę.

 1. Przystąpienie do udziału w Akcji jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień  niniejszego Regulaminu.

 

 

Załącznik 1

…………………………………………

Placówka zgłaszająca

Formularz zgłoszeniowy

Akcja czytelnicza : Książka na 6”

Nazwa i adres szkoły………………………………………………………………………………………………………….

e-mail szkoły…………………………………………………………. Tel szkoły:…………………………………………..

opiekun polonista lub wychowawca……………………………………………………………………………………….

uczestnicy ( imię i nazwisko i klasa)

 1. …………………………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………
 4. ………………………………………………………………………………………
 5. ……………………………………………………………………………………….
 6. ……………………………………………………………………………………….
 7. ………………………………………………………………………………………..
 8. ………………………………………………………………………………………..
 9. ………………………………………………………………………………………..
 10. …………………………………………………………………………………………

Podpis nauczyciela………………………………………………………..

Podpis dyrektora………………………………………………………….

Załącznik 2

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  rady  (UE)  2016/679  z dnia  27 kwietnia  2016  r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i   w   sprawie   swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  danych osobowych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r.) oraz ustawą z dnia  10 maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1000) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację imienia, nazwiska i wizerunku mojego/mojej syna/córki,  informacji  o    szkole,  w  której  się  uczy,  jak  również  o  wynikach akcji czytelniczej „Książka na 6” na stronach internetowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie oraz siedzibach szkół biorących udział w konkursie.

Oświadczam, że:

 • • Zapoznałem się  z  treścią  regulaminu  konkursu  i  klauzuli  informacyjnej  będącej załącznikiem do regulaminu konkursu czytelniczego „Książka na 6”.
 • • Praca konkursowa  została  wykonana  przez  moje  dziecko  samodzielnie,  nie  była dotychczas publikowana ani nie brała udziału w żadnym innym konkursie.
 • • Złożone przez moje dziecko prace nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności prawa o ochronie wizerunku (Art. 81. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631). Ponoszę wszelką odpowiedzialność za załamanie tych praw, w tym za wszelkie roszczenia osób trzecich co do praw autorskich do wykonawcy pracy.

................................................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego ucz