Zasady ogólne

§ 1.

Regulamin określa zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo (zwanej dalej Biblioteką) oraz czytelni Biblioteki.

§ 2.

Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mają osoby zainteresowane, zwane dalej czytelnikami, na zasadach wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 3.

 1. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne, z uwzględnieniem art. 2.
 1. Osoby nie mające stałego zameldowania na terenie gminy Witkowo przy wypożyczeniu książki obowiązani są wpłacić kaucję w wysokości nie niższej niż 2-krotna jej wartość,
 2. kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu książki,
 3. z kaucji mogą być potrącane kary za przetrzymywanie książek oraz za ich zniszczenie lub zagubienie.

§ 4.

 1. Osoba zainteresowana korzystaniem z Biblioteki obowiązana jest dokonać zapisu do Biblioteki.
 2. Zapisu dokonuje bibliotekarz w “zobowiązaniu” na podstawie:
  - dowodu tożsamości
  - złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 3. Za niepełnoletnich wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Zobowiązanie biblioteczne zawiera: imię i nazwisko czytelnika, zatrudnienie – szkołę, rok urodzenia, imię ojca, nr dowodu tożsamości lub pesel, adres kontaktowy.
 5. Czytelnik zobowiązany jest do podania zmiany adresu.

Zasady wypożyczania książek

§ 5.

 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z biblioteki 5 woluminów na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni).
 2. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć po zgłoszeniu się do biblioteki z książką. Bibliotekarz może przedłużyć termin wypożyczenia do 14 dni, o ile nie ma na te książki zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w ust. 1.
 4. Jeżeli książki o charakterze naukowym, której potrzebuje czytelnik nie ma w zbiorach Biblioteki, Biblioteka sprowadzi ją w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W tej sytuacji czytelnik może korzystać z książki wyłącznie na miejscu w czytelni, a nadto musi ponieść koszty jej sprowadzenia.
 5. Z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących oraz książek o charakterze naukowym, zastrzeżonym przez bibliotekarza, korzystać można tylko na miejscu w bibliotece.
 6. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 5, ust. 1 pobiera się karę w wysokości 10 groszy za każdy dzień zwłoki z uwzględnieniem ilości książek.
 7. Po upływie 3 miesięcy Biblioteka wysyła upomnienia z wyznaczeniem ostatecznej daty zwrotu książek.
 8. Za każdy dzień zwłoki po wyznaczonym terminie ostatecznym, o którym mowa w ust. 7 kara zwiększa się pięciokrotnie.
 9. Koszty upomnień obciążają czytelnika.

Odszkodowania za zagubione, zniszczone lub uszkodzone książki

§ 6.

 1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. Spostrzeżone uszkodzenia powinien natychmiast zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.
 2. Uszkodzenia książek powinny być odnotowane na karcie książki.
 3. Za uszkodzenie książki czytelnik zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Biblioteki w zależności od stopnia jej uszkodzenia.
 4. W przypadku zagubienia lub kompletnego zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub do zwrócenia jej wielokrotnej wartości rynkowej:
 1. za książki beletrystyczne: 3- krotną wartość rynkową,
 2. za lektury oraz książki popularno-naukowe: 5 – krotną wartość rynkową.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki zużytej wysokość odszkodowania ustala dyrektor kierując się jej przydatnością w bibliotece i stopniem zniszczenia.