Turniej wiedzy dla uczniów kl. II  szkół  podstawowych

 

  „ Czy rozwiążesz tę zagadkę?

   Nieodłącznym elementem  funkcjonowania biblioteki w XXI w jest wizerunek kreowany przez czytelników. W epoce rozkwitu technologii,  szukamy nowoczesnych rozwiązań i kanałów do  
   zaprezentowania  się. W  epoce  „cywilizacji obrazkowej”, nadal  istnieje  zapotrzebowanie na  prostą zabawę, ciekawy turniej.  Dlatego ów  wyjątkowy typ komunikacji  międzyludzkiej,  który  rozbudza 
   zainteresowania dziecka, prostym  pytaniem :  „ Czy  rozwiążesz  tę  zagadkę?spotkacie w naszej Bibliotece. Do udziału w konkursie zapraszamy po 3 uczniów z każdej klasy  II,  naszej  gminy. Konkurs oparty  jest  na  programie  nauczania  kl.  I-II.

Turniej odbędzie  się  w czytelni  Biblioteki  Publicznej w  Witkowie,  dnia 2  kwietnia  2019 r.  o godz. 1000 .

 

 

 

     Każdą klasę reprezentują  3-osobowe zespoły, walczące  o jak największą   ilość   punktów. Zespoły  będą  oceniane  przez  bibliotekarzy. Czas  trwania  konkursu  około  45  min.
           

 1. Cele:
 • • Zachęcenie do czytania  książek  z  różnych  dziedzin,
 • • Zachęcenie do  szperania  i  zdobywania  wiedzy  ogólnej,
 • • Kształtowanie postawy  koleżeńskiej  rywalizacji.
 1. Regulamin:

  Konkurs  składa  się  z  pisemnego  etapu. Po  podliczeniu  punktów,  zespoły  otrzymują  nagrody  książkowe, (uczniowie walczą o nagrody dla  bibliotek  własnych  szkół).

Uczestnicy przynoszą ze sobą, oświadczenia wyrażające zgodę rodziców, bądź opiekunów  na udział, publikowanie i przetwarzanie danych osobowych dzieci dla potrzeb promocyjnych, (załącznik nr 1)

 1. Przebieg:

Zespoły dostają pytania, na które należy udzielić poprawnej odpowiedzi  pisemnej. Odpowiedź jest punktowana w zależności  od trudności pytania,  (od 1-3 p). Zwycięzcy wyłonieni w wyniku podliczenia  punktacji  otrzymują  nagrody  i  wyróżnienia.  Nagrodzone  zostaną  3  zespoły  z  największa  ilością  punktów.

ZAPRASZAMY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Załącznik 1

…………………………………………

Placówka zgłaszająca

Formularz zgłoszeniowy  Turniej  czytelniczy la kl. II

Nazwa i adres szkoły………………………………………………………………………………………………………….

e-mail szkoły…………………………………………………………. Tel szkoły:…………………………………………..

opiekun polonista lub wychowawca……………………………………………………………………………………….

uczestnicy ( imię i nazwisko i klasa)

 1. …………………………………………………………………………………….
 2. ……………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………
 1. ………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………….
 3. ……………………………………………………………………………………….
 1. ………………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………..
 1. …………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………….

Podpis nauczyciela………………………………………………………..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik 2

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  rady  (UE)  2016/679 z dnia  27 kwietnia  2016  r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i   w   sprawie   swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  danych osobowych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r.) oraz ustawą z dnia  10 maja  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1000) wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację imienia, nazwiska i wizerunku mojego/mojej syna/córki,  informacji o    szkole,  w  której  się  uczy,  jak  również  o  wynikach konkursu „Nie wiesz- zapytaj
 w bibliotece” na stronach internetowych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Witkowie oraz się siedzibach szkół biorących udział w konkursie.

Oświadczam, że:

 • • Zapoznałem się  z  treścią  regulaminu  konkursu  i  klauzuli  informacyjnej  będącej załącznikiem do regulaminu konkursu czytelniczego Turnieju wiedzy dla kl. II
 • • Praca konkursowa  została  wykonana  przez  moje  dziecko  samodzielnie,nie  była dotychczas publikowana ani nie brała udziału w żadnym innym konkursie.
 • • Złożone przez moje dziecko prace nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności prawa o ochronie wizerunku (Art. 81. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).  Ponoszę wszelką odpowiedzialność za załamanie tych praw, w tym za wszelkie roszczenia osób trzecich co do praw autorskich do wykonawcy pracy.

................................................................................................

Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego uczestnika konkurs