Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2
Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo
z dnia 15.02. 2024 r.

PROCEDURY I PODSTAWY PRAWNE DO POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Podstawy prawne:

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1606).
 • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 31 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.) -art. 23 i 24
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.).

POLITYKA: Instytucja ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 • Polityka dotyczy całego personelu instytucji: pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy
 • Organ zarządzający instytucją zatwierdził Politykę, a za jej wdrażanie i nadzorowanie odpowiada jej kierownictwo
 • Kierownictwo instytucji wyznaczyło osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Polityki. Rola oraz zadania tej osoby są jasno określone
 • W instytucji jest wyznaczona osoba odpowiedzialna za monitoring bezpieczeństwa sieci komputerowej
 • Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa:
 • zasady bezpiecznej rekrutacji personelu
 • sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady prowadzenia rejestru interwencji
 • zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko
 • zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych
 • zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
 • zasady przygotowania personelu do stosowania standardów i sposób dokumentowania tej czynności
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów oraz sposób dokumentowania
 • zasady bezpiecznych relacji dziecko-dziecko
 • Polityka jest opublikowana i szeroko promowana wśród całego personelu, rodziców i dzieci, a poszczególne grupy są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne
 • Polityka jest opublikowana i szeroko promowana wśród całego personelu, a poszczególne grupy pracowników są z nią aktywnie zapoznawane poprzez działania edukacyjne i informacyjne
 • Polityka jest promowana wśród dzieci poprzez działania edukacyjne i informacyjne
 • Wszyscy rodzice/opiekunowie zostali zapoznani z obowiązującą w instytucji Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem
 • Polityka uwzględnia sytuację dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Instytucja opracowała wersję Politykę zrozumiałą i przystępną dla dzieci

 

PERSONEL: Instytucja monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci

 • W ramach rekrutacji członków personelu pracujących z dziećmi prowadzona jest ocena przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzane są ich referencje
 • Instytucja uzyskała informacje z Krajowego Rejestru Karnego o każdym członku personelu gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, a kiedy prawo na to nie zezwala, uzyskała oświadczenia całego personelu dotyczące niekaralności lub braku toczących się wobec nich postępowań karnych lub dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • Instytucja uzyskała dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu
 • Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu instytucji z dziećmi, wskazujące, jakie zachowania są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem
 • Instytucja zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
 • rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci
 • procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia
 • odpowiedzialności prawnej pracowników instytucji, zobowiązanych do podejmowania interwencji
 • Personel instytucji pracujący z dziećmi jest przygotowany, by edukować je na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem, praw dziecka, profilaktyki przemocy rówieśniczej i zagrożeń bezpieczeństwa w internecie
 • Personel dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnie je wykorzystuje
 • Instytucja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za przygotowanie personelu do wdrożenia standardów

PROCEDURY: W instytucji funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka

 • W instytucji funkcjonują procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu instytucji, członków rodziny, rówieśników i osób trzecich
 • Instytucja dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencja i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom
 • W instytucji wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży
 • Prowadzony jest rejestr przypadków zgłoszeń dotyczących podejrzenia krzywdzenia dziecka oraz interwencji inicjowanych przez pracowników instytucji
 • Instytucja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń, uruchamianie odpowiedniej ścieżki interwencji i udzielenie dziecku krzywdzonemu wsparcia
 • Instytucja opracowała zasady ustalania planu wsparcia dziecka po ujawnieniu krzywdzenia

MONITORING: Instytucja monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci

 • Przyjęta polityka ochrony dzieci jest weryfikowana - przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
 • W ramach weryfikacji polityki instytucja konsultuje się z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami