I. Postanowienia ogólne
 
§ 1

1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie zwana dalej "Biblioteką” jest gminną instytucją kultury.

2. Siedziba Biblioteki mieści się w Witkowie, a terenem działania jest Gmina i Miasto Witkowo.

3. Biblioteka prowadzi filię z siedzibą w Mielżynie i Kołaczkowie.

§2

Biblioteka działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jedn. Dz. U. 1997 r. Nr 110, poz.721 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.. 539 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.).

4. Niniejszego statutu.

5. Innych obowiązujących przepisów.

§ 3

Biblioteka posiada osobowość prawną.


§ 4

Filie nie posiadają osobowości prawnej.

§ 5

1. Biblioteka jest gminną jednostką organizacyjną kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

2. Organizatorem Biblioteki jest Gmina i Miasto Witkowo.
     

II. Cele i zadania biblioteki
 
§ 6

1. Biblioteka służy rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

a) gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

b) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,

c) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,

d) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz,

e) tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych,

f) koordynowanie gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie gminy,

g) organizowanie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

h) udzielanie pomocy metodycznej podległym komórkom organizacyjnym na terenie gminy,

i) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.

III. Organy zarządzające, doradcze i nadzorcze
 
§7

1. Biblioteką kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Gminy i Miasta Witkowo.

2. Dyrektor wykonuje wobec pracowników biblioteki czynności pracodawcy.

3. Do zakresu działań dyrektora należy w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością,

b) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz,

c) zarządzanie majątkiem Biblioteki,

d) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

e) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników,

f) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

g) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

h) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

i) występowanie w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań.

§ 8

Filie prowadzą wyznaczeni pracownicy w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i udzielonych mu przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

§ 9

Organizację wewnętrzną biblioteki, w tym filii określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 10

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki upoważniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pełnomocnik działający w granicach udzielonego pełnomocnictwa.

2. Jeżeli czynność prawna maże spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności konieczna jest kontrasygnata głównego księgowego.

§ 11

Nadzór merytoryczny sprawuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kłecku oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

IV. Zasady gospodarki finansowej
 
§ 12

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawą o rachunkowości.

2. Źródłami środków finansowych są:

a) dotacje z budżetu gminy,

b) wpływy z działalności statutowej,

c) darowizny, spadki, zapisy,

d) kredyty bankowe,

e) odsetki z lokat bankowych,

f) inne dozwolone prawem.

§ 13

W planie finansowym wyznacza się kwotę przeznaczoną na zakup książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.

V. Zmiana statutu
 
§ 14

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przyjętym do jego uchwalenia.

VI. Przepisy końcowe
 
§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.